El lloc web www.elboticarioencasa.com (en endavant el "lloc Web") és propietat de Bladefar S.L. (a davant, "Empresa"), amb domicili social a: Avenida Prado de la Feria 37-11170 Medina Sidonia i CIF B72171002. Inscrita en el Registre Mercantil de (ciutat), Tom (num), foli (num), S (num), fulla (num) i registre (num).

 
L'empresa us dóna la benvinguda i us convida a llegir atentament les condicions generals d'ús d'aquest lloc Web (en endavant "Condicions generals d'ús") que descriu els termes i condicions que s'apliquen a la navegació per la mateixa raó, d'acord amb la establerts a la normativa espanyola vigent. Des de l'empresa podria canviar en el futur, aquestes condicions d'ús, et recomanem que visitis periòdicament per estar informat dels canvis.
 
Amb l'estímul de l'ús de la Web lloc conforme a criteris de transparència, claredat i senzillesa, l'empresa informa l'usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions generals d'ús serà rebuda i resolt contactant amb el proveïdor a mitjançant e-mail: info@elboticarioencasa.com
 
1 objecte
L'empresa proporciona els continguts i serveis que estan disponibles en el lloc Web, subjecte a les presents condicions generals d'ús i política sobre tractament de dades de caràcter personal (en endavant, la "política de protecció de dades"). Accés a aquest lloc web o l'ús de cap manera li dóna la qualificació de "Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions generals d'ús, l'empresa es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment de. Com a resultat, és responsabilitat de cada usuari, atenta lectura de les condicions generals d'ús existent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc Web, així que si ell no està d'acord amb qualsevol d'ells aquí disposades Vostè haurà d'abstenir en relació amb l'ús d'aquest lloc Web. 
 
A més, s'adverteix que, en ocasions, condicions particulars d'ús pot ser en els serveis específics i/o continguts potents, l'ús de tals continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions individus aquí especificats.
 
2. serveis
A través del lloc Web, l'empresa ofereix als usuaris la possibilitat d'accés: informació sobre l'empresa, les dades de contacte, seus productes i serveis, les taxes, oferta comercial, la seva ubicació - una secció de contacte per a consultes aportant les seves dades personals - enllaços per accedir a xarxes socials - una secció per a registrar-se i obtenir una contrasenya - una secció per fer compres en línia, aportant les seves dades personals i les dades bancàries (en endavant "serveis") ). 
 
3 privadesa i tractament de dades
 En accedir a determinats continguts o serveis necessaris per a facilitar les dades personals, els usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i validesa. L'empresa donarà aquestes dades al tractament automatitzat corresponent segons la seva naturalesa o el propòsit, en els termes indicats en la secció de Política de protecció de dades
 
4. propietat intel·lectual i industrial de
L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a la pàgina web i especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altres signes susceptibles d'ús industrial i/o les vendes estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l'empresa i/o tercers, que té el dret exclusiu d'utilitzar-los en el curs de comerç. Per tant, l'usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o altrament públicament comunicar, transformar o modificar contingut celebració indemne de qualsevol reclamació que sorgeixi de l'empresa la incompliment d'aquestes obligacions. Qualsevol accés al lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió totals o parcials dels drets, llevat que estableix expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús del lloc Web no donar als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o els seus continguts diferents de aquí l'expressament s'esperava. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret serà subjecte a la prèvia i expressar autorització específicament atorgada a l'efecte per l'empresa o del tercer titular dels drets afectats.
 
El contingut, text, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes informàtics, codis d'origen i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com una obra artística multimèdia, són protegits com a drets d'autor per lleis de propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc Web, els menús, botons de navegació, HTML codi, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc Web, o en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a l'ús d'aquests elements. Continguts oferts en el lloc Web pot no ser reproduïda en la seva totalitat o en part, transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, llevat que tingui l'autorització prèvia, escrita , de l'esmentada entitat.
 
També queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d'informació que puguin contenir els continguts. Aquest lloc web es compromet a respectar els drets d'enunciar i evitar qualsevol acció que podria perjudicar-los, reservant-se tots els cas d'empresa l'exercici de molts mitjans o les accions que legalment li corresponen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial. 
 
5. obligacions i responsabilitats de l'usuari del lloc Web
 L'usuari es compromet a:
 
Fer un ús adequat i lícit de la web, així com els continguts i serveis, d'acord amb: (i) la legislació aplicable en qualsevol moment; (ii) les condicions generals d'ús del lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic (iv). 
Sempre amb tots els mitjans i els requeriments tècnics necessaris per accedir al lloc Web.
Proporcionar informació veraç en emplenar els formularis continguts en el lloc Web i per mantenir-los amb les seves dades personals actualitzades en tot moment manera que respongui en tot moment a la situació real de l'usuari. L'usuari és únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzen i els danys causats a l'empresa o a tercers per la informació facilitada.
 
No obstant el disposat en el paràgraf anterior, l'usuari ha també abstenir-se de:
 
  • (a) fer no autoritzada o fraudulenta d'ús del lloc web o els continguts amb finalitats o efectes que són il • lícits, prohibits en les presents condicions generals d'ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de cap manera pot danyar, inhabilitar, sobrecarreguin, malmetin o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip.
  • (b) accedir o intentar accedir a recursos o a zones restringides de la web, sense complir les condicions exigides per aquest accés.
  • (c) provocar danys als sistemes físics o lògics del lloc Web, seus proveïdors o de tercers.
  • (d) introduir o difondre a la xarxa virus o qualsevol altres sistemes físics o lògics que són susceptibles de causar danys en els sistemes físics o lògics de l'empresa, els seus proveïdors o tercers.
  • (e) intent d'accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, altres usuaris i proveïdors de tercers.
  • (f) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés públic a través de qualsevol mitjà de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que amb l'autorització del titular dels corresponents drets o on sigui legalment permès. 
  • (g) suprimir, amagar o manipular les notes de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o tercers incorporats els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d'informació que es poden incloure en el contingut. 
  • (h) obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments altres que les que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o són expressament indicats a la web les pàgines on troben els continguts o, en general que s'utilitzin habitualment a Internet no suposin un risc de dany o no-utilització de la web i/o el seu contingut. 
  • (i) en particular i merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, so i/o imatge, fotografies, arxius enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(i) d'alguna manera contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts a la Constitució, en els tractats internacionals i a la resta de la legislació.
 (ii) indueixin, incitin o promoguin criminal, calumniós, difamatori, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, bons costums generalment acceptats o l'ordre públic.
(iii) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o pensaments discriminatoris detenir sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
(iv) incorporar, posi a disposició o permetre l'accés a productes, elements, missatges i/o serveis criminal, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contràries a la llei, la moral i bons costums generalment acceptats o l'ordre públic. 
(v) indueix o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
(vi) indueixin o incitin a involucrar en perillosos, perillosos o nocius a la salut i equilibri psíquic. 
(vii) està protegit per la legislació sobre protecció intel·lectual o industrial pertanyents a l'empresa o a tercers, excepte autorització de l'ús que es pretén realitzar.
(viii) ser contraris a l'honor, intimitat personal i familiar o la imatge de les persones.
(ix) constitueixi cap tipus de publicitat.
(x) inclou qualsevol tipus de virus o programa que impedeix el funcionament normal del lloc web.
 
Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc Web, li proporcionarà una contrasenya, es veuen obligats a utilitzar-lo de forma diligent, quedant-se secreta. En conseqüència, serà responsable per a la seva custòdia i confidencialitat, es compromet a no transferir-lo a tercers, ja sigui de forma temporal o permanent, o per permetre l'accés a aquells serveis o continguts per gent de fora. Això també es compromet a notificar a la companyia d'algun fet que pot conduir a un mal ús de la contrasenya, com a limitació, seu robatori, pèrdua o no autoritzat, per procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no fa la notificació anterior, l'empresa serà rellevat de tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització de la seva contrasenya, ara la seva responsabilitat qualsevol ús il·lícit dels continguts i/o el lloc Web de qualsevol dels serveis il·legals de tercer.
 
Si bé negligents o fraudulentes incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades en aquestes condicions generals d'ús, seria responsable de tots els danys derivats de tal fracàs per a l'empresa. 
 
6 responsabilitats
 L'empresa no garanteix correcta visualització, descàrrega, accés o ús d'elements i la informació continguda a les pàgines del lloc Web, que pot ser va impedir, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
 
L'empresa no es responsabilitza de les decisions que es podia cursar com a resultat d'accés als continguts o informació oferts.
 
L'empresa pot interrompre el servei o resoldre immediatament la relació amb l'usuari si detecta que un ús del seu lloc Web o qualsevol dels serveis en ell oferts són contràries a les presents condicions generals d'ús. L'empresa no és responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per l'ús del lloc Web. Només és responsable d'eliminar, tan aviat com sigui possible, els continguts que pot generar danys, sempre que així ho notifica. Sobretot no es fa responsable per danys i perjudicis que puguin sorgir, entre altres coses, de:
(i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les xarxes de línies i de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa.
(ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
(iii) abús indegut o inadequat del lloc Web.
(iv) errors de seguretat o navegació causat per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors d'empresa es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació presentada a la pàgina Web.
 
L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que podria ser del mal funcionament de lliure disposició i ús per part dels usuaris dels serveis del lloc Web. L'empresa també s'exonera de qualsevol responsabilitat pels continguts i informacions que poden ser rebut com a conseqüència els formularis de recollida de dades, encara el mateix només per a la prestació de serveis de consultes i dubtes . D'altra banda, en cas de causar danys per l'ús il·legal o indegut d'aquests serveis, pot ser l'usuari reclamats per la companyia de danys causats.
 
Es defensar, indemnitzar i mantenir indemne la companyia contra qualsevol danys i perjudicis resultants de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència de l'accés o ús del lloc Web. També vostè accepta indemnitzar l'empresa contra qualsevol danys i perjudicis derivats de l'ús per la seva part de "robots", "aranyes", "rastrejadors" o eines similars solia reunir o extreure dades o qualsevol altra acció pel seu part que imposaria una càrrega irracional sobre el funcionament del lloc Web. 
 
7 enllaços
L'usuari es compromet a no reproduir de qualsevol manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el lloc Web de l'empresa, així com qualsevol dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit per l'empresa. 
 
Lloc Web de la companyia inclou enllaços a altres webs gestionats per tercers, per facilitar l'accés dels usuaris a la informació de les empreses col·laboradores i/o patrocini. D'acord amb això, l'empresa no és responsable pel contingut d'aquestes pàgines web, ni es troba en una posició de garant o / o de part del proveïdor dels serveis o informació que podrien ésser oferts per terceres persones a través dels enllaços de tercers.
 
Es concedeix a l'usuari un limitat, revocable i no exclusiva dret a crear enllaços a la pàgina principal de la web exclusivament per a ús privat i no comercial. Llocs web que inclou l'enllaç al nostre lloc Web (i) no pot donar a entendre que l'empresa recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no pot distorsionar la relació amb la empresa dir que la companyia ha autoritzat aquest enllaç o inclouen marques, noms, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l'empresa; (iii) pot incloure contingut que pugui ser desagradable, obscè, ofensiu, polèmic, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il. legals; (iv) no pot connectar a qualsevol pàgina web que no sigui la pàgina d'inici; (v) vostè ha d'enllaçar amb l'adreça del lloc Web, sense permetre que el lloc web de fer l'enllaç al lloc Web de jugar com a part del seu lloc web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "navegador" en qualsevol de les pàgines del lloc Web. L'empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, per eliminar qualsevol enllaç al lloc Web, que ha immediatament després de procedir a la seva eliminació. L'empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis prestats per altres llocs web que han establert enllaços al lloc Web. 
 
En conseqüència, l'empresa assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relacionat amb aquests llocs web.
 
8. protecció de dades 
Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades personals. Per això, l'empresa tractarà les dades personals automàticament en compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter Personal i desenvolupament 1720 RD / 2007. Per això, l'usuari pot accedir a la política en el tractament de les dades personals, així com l'establiment dels objectius prèviament establerts, en condicions definides en el Política de protecció de dades Presentació lloc Web.
 
9 galetes
 L'empresa es reserva el dret d'utilitzar tecnologia "cookies" en el lloc Web, per reconèixer-lo com un usuari freqüent i personalitzar el seu ús del lloc Web mitjançant la preselecció del vostre idioma, o continguts més específics o desitjada. Les "cookies" utilitzades pel lloc Web, o el tercer que actuï en el seu nom, només estan associades amb un usuari anònim i al seu ordinador i no facilitar les dades personals de l'usuari. 
 
Les cookies són fitxers enviats a un navegador per un servidor Web per registrar l'usuari navegació en el lloc Web, quan l'usuari permeti la recepció. Al mateix temps pot suprimir "cookies" per a que haurien de referir a les instruccions d'ús del navegador.
 
Gràcies a les cookies, resulta possible que l'empresa reconeix el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitat de l'usuari els perfils demogràfics de la Usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades. 
 
10. duració i terminació
 La prestació del servei d'aquest lloc Web i altres serveis són, en principi, una durada indefinida. No obstant això, l'empresa serà capaç d'interrompre o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan aquesta sigui possible, l'empresa anunciarà l'acabament o suspensió de la prestació del servei concret.
 
11. presentacions i garanties
 En general, els continguts i serveis oferts en el lloc Web són únicament informatives. Per tant, per oferir-los, l'empresa no dóna garanties o representacions en relació amb els continguts i serveis oferts en el web, incloent, limitació, les garanties de legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o COMERCIABILITAT, excepte en la mesura que per llei aquesta representacions i garanties no poden ser exclosos.
 
12. força major
 L'empresa no es fa responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si això es deu a interrupcions prolongades de l'alimentació, telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del govern i en general tots els casos de força major o circumstàncies imprevistes.
 
13. controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció
 Les presents condicions generals d'ús, així com l'ús del lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia es resoldran als tribunals de Cadis. 
 
En el cas que qualsevol disposició d'aquestes condicions d'ús és no vinculant o no vàlid sota la llei aplicable o com a resultat d'una decisió judicial o administrativa, invalidesa o ineficàcia no farà que la Aquestes condicions d'ús són inaplicables o tota. En aquests casos, l'empresa procedirà a la modificació o substitució d'aquesta disposició amb un que és vàlida i exigible i que, en la mesura possible, aconseguir l'objectiu i reclamació es reflecteix en la disposició original.